Polityka prywatności

ZASADY UŻYTKOWANIA PRZEDMIOTOWEJ STRONY INTERNETOWEJ

Strona internetowa zapiecem.com/pl (dalej zwane „Strona internetowa”) jest przedmiotem poniższych warunków użytkowania, które obowiązują pomiędzy użytkownikiem a firmą Andrzej Borkowski, jako administratorem strony internetowej w chwili jej użytkowania. Poniżej znajdują się ważne informacje dotyczące korzystania z przedmiotowej Strony internetowej.

W przypadku gdy uzgodnienia szczegółowe dotyczące korzystania z przedmiotowej Strony internetowej odbiegają od poniższych warunków użytkowania, będzie to wyraźnie wskazane na danej stronie internetowej.

Strona internetowa jest wykonana i obsługiwana z dbałością o niezawodność i stałą dostępność. Nie przejmujemy jednak odpowiedzialności za aktualność oraz kompletność zamieszczonych na niej danych.

Korzystanie z Internetu odbywa się na wyłączne ryzyko użytkownika. Firma Andrzej Borkowski nie odpowiada za technicznie uwarunkowaną awarię Internetu lub brak dostępu użytkownika do Internetu. Nie przejmujemy odpowiedzialności za nieprzerwaną dostępność oferowanych na niniejszej Stronie internetowej usług, za stałą możliwość uzyskania żądanych połączeń, dostępność zapisanych oraz przetwarzanie przesłanych danych.

Jesteśmy uprawnieni do zmiany zawartości przedmiotowej strony internetowej, w dowolnym momencie, bez uprzedniego informowania o nadchodzącej zmianie. W przypadku gdy informacje przedstawione na przedmiotowej Stronie internetowej nie są aktualne, nie ponosimy za to odpowiedzialności. Nie odpowiadamy również za treść ani zawartość przekazywanych danych, które są dostępne za naszym pośrednictwem.

Firma Andrzej Borkowski nie ponosi także odpowiedzialności za bezpośrednie lub pośrednie szkody powstałe wskutek posługiwania się znajdującymi się na Stronie internetowej informacjami.

Korzystając z niniejszej Strony internetowej, Użytkownik uznaje obowiązujące na niej ogólne warunki użytkowania. W przeciwnym razie, prosimy o zaprzestanie przeglądania Strony internetowej i niekorzystanie z niej. W przypadku gdy ogólne warunki handlowe Użytkownika są sprzeczne z warunkami przedstawionymi na niniejszej Stronie internetowej, uznaje się, iż warunki handlowe nie obowiązują, a Firma Andrzej Borkowski kwestionuje ich stosowanie.

Firma Andrzej Borkowski upoważnia Użytkownika do przeglądania przedmiotowej Strony internetowej i do pobierania jej fragmentów pod warunkiem, iż nie zostaną naruszone warunki użytkowania Strony internetowej oraz prawa firmy, w tym w szczególności prawa autorskie do przedmiotowej Strony internetowej. Użytkownik nie jest upoważniony do przetwarzania niniejszej Strony internetowej w całości lub w części, niezależnie od tego, czy ma to miejsce online czy offline czyli po pobraniu danych, jak również do przekazywania osobom trzecim lub udzielania im praw dotyczących Strony internetowej lub jej fragmentów. Każde nadużycie korzystania z niniejszej Strony internetowej może stanowić naruszenie ustawy o prawach autorskich, ustawy o ochronie znaków towarowych i ustawy o ochronie wzorów przemysłowych, ustawy o ochronie konkurencji lub innych ustaw. W przypadku przedmiotowego naruszenia Firma Andrzej Borkowski jest uprawnione do zakazania Użytkownikowi dalszego korzystania ze Strony internetowej, do konfiskaty i zniszczenia danych i informacji pochodzących z niniejszej Strony internetowej, oraz dochodzenia odszkodowania za spowodowane powyższym szkody.

Każde przetwarzanie danych i informacji pochodzących z przedmiotowej Strony internetowej, w całości lub w części, w szczególności z tekstów, fragmentów tekstów, materiałów graficznych lub filmów, i inne zaniedbania podlegają wyłącznie prawu polskiemu. W przypadku gdy Użytkownik nie jest konsumentem, w znaczeniu Ustawy o ochronie konsumentów, i nie podlega zapisom Ustawy o ochronie konsumentów, sądem właściwym dla rozstrzygania wszelkich sporów powstałych w związku z korzystaniem z przedmiotowej Strony internetowej jest sąd rzeczowo właściwy dla naszej siedziby.

Firma Andrzej Borkowski zastrzega sobie prawo do okresowej modyfikacji niniejszych warunków użytkowania i do ich technicznej i prawnej aktualizacji. W przypadku nieskuteczności poszczególnych regulacji niniejszego porozumienia dotyczącego warunków korzystania skuteczność pozostałych regulacji pozostaje nienaruszona. Nieskuteczną regulację zastępuje wówczas takie postanowienie, które jak najbardziej odpowiada ekonomicznemu sensowi i celowi nieskutecznej regulacji. Podobna regulacja obowiązuje w przypadku zaistnienia luki w niniejszych warunkach użytkowania.

DANE OSOBOWE 

Korzystanie z przedmiotowej Strony internetowej nie zobowiązuje Użytkownika do podawana żadnych danych osobowych. Celem statystycznej analizy rejestrowane są jedynie informacje dotyczące dostawcy usług internetowych Użytkownika oraz odwiedzone przez niego strony internetowe. Jako Użytkownik Internetu pozostajesz anonimowy dla Firma Andrzej Borkowski.

W przypadku gdy któraś funkcja Strony internetowej, jak np. formularz kontaktowy, wymaga podania osobistych danych lub danych firmowych (np. adresy e-mail, nazwiska, adresy), to skorzystanie z tej funkcji oraz ujawnianie tych danych ze strony Użytkownika odbywa się na zasadzie dobrowolności. Także w tych przypadkach dane Użytkownika zostają potraktowane poufnie, nie są i nie będą przekazane podmiotom trzecim.

Firma Andrzej Borkowski może pozyskiwać dane Użytkownika na jeden z poniższych sposobów:

 • dane przekazane do Firmy Andrzej Borkowski podczas kontaktowania się z nami przy użyciu tradycyjnej poczty lub środków elektronicznych,
 • dane przekazane do Firmy Andrzej Borkowski podczas rozmowy telefonicznej,
 • dane wymieniane podczas standardowej współpracy biznesowej i bieżących kontaktów,
 • dane zarejestrowane w formularzach kontaktowych na naszej stronie internetowej,
 • dane wymieniane za pośrednictwem naszych kanałów społecznościowych,
 • dane osobowe lub (częściej) dane firmy zarejestrowane w publicznie dostępnych źródłach, tj. z Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego (KRS), Centralnej Rejestracji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), GUS, rejestracji zagranicznej biura,
 • dane zgromadzone w bazie danych podmiotów gospodarczych przygotowanej przez [Firmę] w oparciu o publicznie dostępne źródła, np. strony internetowe lub dostarczane przez podmioty rejestrujące dane.

Twój kontakt z Firmą Andrzej Borkowski, którego następstwem jest ujawnienie Twoich danych osobowych, jest całkowicie dobrowolny. Jednak również w tym przypadku Firma Andrzej Borkowski traktuje dane personalne jako poufne i nie udostępnia ich osobom trzecim.

Dane użytkownika mogą być przetwarzane przez Firmę Andrzej Borkowski w celu:

 • umożliwienia kontynuacji współpracy pomiędzy Firmą Andrzej Borkowski a Użytkownikiem,
 • przesyłania informacji handlowej,
 • odpowiedzi na pytania,
 • obsługi procesu reklamacji,
 • ewentualnego zawarcia umowy: handlowej, obsługi serwisowej,
 • w zakresie niezbędnym do wykonywania umów, zamówień i zobowiązań,
 • dla realizacji obowiązku prawnego sporządzania i przechowywania dokumentacji w tym księgowej,
 • potwierdzenia wykonania zobowiązań oraz dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami.

Wśród wymienionych wyżej informacji mogą pojawić się dane, które na gruncie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej nazwa RODO), mają charakter danych osobowych.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych, w szczególności z Ogólnym Rozporządzeniem, celem zapewnienia właściwej ochrony danych osobowych osobie, której dane dotyczą należy przede wszystkim podać informacje dotyczące przetwarzania jej danych osobowych określone w art. 13 lub 14 RODO – w zależności od tego, czy zostały one pozyskane bezpośrednio od osoby, której dane dotyczą, czy też z innych źródeł.

W świetle powyższego informujemy również, że:

 • Administratorem danych osobowych Użytkownika (dalej: Administrator) jest: Firma Andrzej Borkowski z siedzibą w Piasecznie, ul. Granitowa 45
 • Z Administratorem można się kontaktować pisemnie, za pomocą poczty tradycyjnej na adres: Andrzej Borkowski ul. Granitowa 45, 05-500 Piaseczno, email: info@zapiecem.com.pl
 • Dane osobowe Użytkownika są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO, tj. w oparciu o niezbędność przetwarzania do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora lub przez stronę trzecią.
 • Administrator wykorzystuje dane Użytkownika wyłącznie do komunikacji informacji handlowych, przeprowadzania kampanii reklamowych swoich produktów i usług oraz do obsługi zapytań i zgłoszeń, nie udostępnia ich przy tym innym osobom trzecim.
 • Administrator przetwarza dane osobowe Użytkownika w zakresie, w jakim są one udostępniane przez źródła publicznie dostępne.
 • Dane osobowe Użytkownika będą przez Firmę Andrzej Borkowski przetwarzane przez okres niezbędny dla realizacji prawnie uzasadnionych interesów firmy, o których mowa powyżej.
 • Administrator dokłada wszelkich starań, aby zapewnić wszelkie środki fizycznej, technicznej i organizacyjnej ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym czy umyślnym zniszczeniem, przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami

W związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych Użytkownikowi przysługuje prawo do:

 • żądania od Administratora dostępu do Państwa danych osobowych,
 • żądania od Administratora sprostowania Państwa danych osobowych,
 • żądania od Administratora usunięcia Państwa danych osobowych,
 • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych osobowych,
 • przenoszenia Państwa danych osobowych,
 • wniesienia skargi do organu nadzorczego.

Z powyższych praw można skorzystać poprzez:

 • kontakt e-mailowy pod adresem: info@zapiecem.com.pl
 • kontakt pisemny, za pomocą poczty tradycyjnej na adres: Andrzej Borkowski ul. Granitowa 45, 05-500 Piaseczno
 • Wszelkie pytania lub wątpliwości prosimy kierować na adres e-mail: info@zapiecem.com.pl

POLITYKA COOKIES & GOOGLE ANALYTICS 

Niniejsza Strona internetowa wykorzystuje Google Analytics, stanowiący narzędzie firmy Google Inc. („Google”), służący do analizy statystyk stron internetowych. Google Analytics używa tzw. „cookies”, plików tekstowych, które są zapisywane na komputerze użytkowników stron internetowych, umożliwiające analizę sposobu korzystania ze stron internetowych. Informacje uzyskane za pomocą cookies dotyczące korzystania z przedmiotowej strony internetowej (w tym adresu IP Użytkownika) są przekazywane do serwera Google w USA i tam zapisywane. Google wykorzystuje te informacje celem analizowania sposobu korzystania przez Użytkownika Strony internetowej, sporządzania sprawozdań dotyczących aktywności na Stronie internetowej dla operatorów stron internetowych oraz celem tworzenia dalszych usług powiązanych z korzystaniem ze Strony internetowej i Internetu. Google przekazuje te informacje podmiotom trzecim, jeżeli jest to wymagane prawnie i o ile podmioty trzecie przetwarzają te informacje na zlecenie Google. Google nie dokonuje powiązania adresu IP Użytkownika z innymi danymi Google. Użytkownik może zabezpieczyć się przed zainstalowaniem cookies poprzez odpowiednie ustawienie Państwa przeglądarki internetowej. W takim przypadku może dojść do ograniczenia niektórych funkcji przedmiotowej Strony internetowej. Poprzez korzystanie z niniejszej Strony internetowej Użytkownik wyraża zgodę na przetwarzanie przez Google danych o sposobie korzystania przez Użytkownika z niniejszej Strony internetowej w opisany powyżej sposób i określonym powyżej celu.

Strona internetowa używa Google Analytics oraz cookies wyłącznie, aby optymalizować ofertę firmy oraz wygląd Strony internetowej tak, by spełnić oczekiwania jej Użytkowników.

Pliki cookies pomagają Firmie Andrzej Borkowski

 • Stale rozwijać i ulepszać Stronę internetową dla spełnienia oczekiwań jej Użytkowników
 • Dopasowywać ofertę i usługi do preferencji Użytkownika
 • Zwiększać szybkość i bezpieczeństwo Strony internetowej.

Firma Andrzej Borkowski nie używa cookies do:

 • przekazywania lub sprzedaży identyfikowalnych danych osobowych osobom trzecim
 • płacenia prowizji sprzedażowych
 • gromadzenia identyfikowalnych danych osobowych (bez wyrażonej zgody Użytkownika)
 • gromadzenia danych wrażliwych (bez wyrażonej zgody Użytkownika)

Użytkownik, który decyduje się na przeglądanie Strony internetowej, w sposów dorozumiany wyraża zgodę na Politykę prywatności Firmy Andrzej Borkowski], w tym Politykę cookies. W przypadku, gdy użytkownik chciałby przeglądać przedmiotową Stronę internetową, ale chciałby wyłączyć cookies, poniżej przedstawiamy sposoby na blokadę cookies w różnych przeglądarkach internetowych.

BLOKOWANIE COOKIES

Google Chrome

Aby zablokować pliki cookies lub zmienić ich ustawienia w Google Chrome, należy wejść w “Ustawienia” oraz „Właściwości Internet”.

W sekcji “Prywatność” znajdują się opcje blokowania cookies na kilka sposobów:

 • blokowania cookies firm, które nie mają skróconych zasad polityki prywatności
 • blokowania cookies firm, które zapisują informacje służące do skontaktowania się z użytkownikiem bez jego wyraźnej zgody
 • blokowania cookies firm, które zapisują informacje służące do skontaktowania się z użytkownikiem bez jego domniemanej zgody

Mozilla Firefox

Aby zablokować pliki cookie lub zmienić ich ustawienia w przeglądarce Firefox, należy przejść do “Opcje”, a następnie do “Prywatność i zabezpieczenia”.

Jako, że przeglądarka Firefox domyślnie akceptuje pliki cookies, w sekcji „Historia” należy wybrać opcję “Użyj ustawień Użytkownika dla historii”. Pojawią się wówczas dodatkowe opcje, w których Użytkownik może odznaczyć opcję “Akceptowanie cookies”, co spowoduje ich blokadę.

W tym samym miejscu można również ustawić wyjątki akceptowania cookies: wskazać z których stron internetowych cookies mogą być zapisywane oraz jak długo mogą być przechowywane.

Można także wyświetlić listę zapisanych plików cookies i ręcznie usunąć niechciane, lub usunąć całą ich historię.

Safari

Aby zablokować pliki cookies lub zmienić ich ustawienia w przeglądarce Safari, Użytkownik najpierw musi sprawdzić, z jakiej wersji Safari korzysta, ponieważ ustawienia cookies różnią się między wersjami tej przeglądarki.

W Safari 5.0 lub wcześniejszych wersjach należy kliknąć “Preferencje”, następnie “Zabezpieczenia” i “Akceptuj pliki cookie”.

Dostępnych jest kilka ustawień cookies: blokujące zawsze, blokujące wyłącznie przeglądane strony, lub brak ograniczeń.

W Safari 5.1 i późniejszych należy przejść do “Preferencje”, następnie “Prywatność” i “Zablokuj pliki cookie”. W sekcji “Zablokuj pliki cookie” do wybrania są następujące opcje: ‘Zawsze’, “Nigdy”, lub “Od osób trzecich i reklamodawców”.

Internet Explorer

Aby zablokować cookies lub zmienić ich ustawienia w przeglądarce Internet Explorer, należy wybrać “Narzędzia” (lub ikonę koła zębatego), następnie “Opcje internetowe” i “Prywatność”.

W tej lokalizacji można wybrać spośród kilku ustawień zabezpieczeń:

 • “Zaakceptuj wszystkie pliki cookies”,
 • “Zablokuj wszystkie pliki cookies”,
 • lub moderować ustawienia, które wpływają na przechowywanie plików cookies w oparciu o prywatność lub analizę tego, czy osoby trzecie mogą skontaktować się z Użytkownikiem strony internetowej bez jego wyraźnej zgody.

OGRANICZONE WYKORZYSTANIE I NIEROZPOWSZECHNIANIE DANYCH OSOBOWYCH

Wszystkie dane osobowe Użytkowników są pobierane, przetwarzane i wykorzystywane jedynie w określonym na Stronie internetowej oraz w niniejszej Polityce prywatności celu, w ramach obowiązujących przepisów. W celu uzyskania informacji lub złożenia sprzeciwu odnośnie do przetwarzania danych, zachęcamy do kontaktu pod numerem telefonu +48605423388 lub adresem e-mail: info@zapiecem.com.pl

ODNOŚNIKI DO STRON ZEWNĘTRZNYCH

Korzystając z niniejszej Strony Internetowej, Użytkownik może zostać przekierowany na strony internetowe zewnętrznych przedsiębiorstw, poprzez kliknięcie linków (‘hiperłącza’). Firma Andrzej Borkowski nie ponosi odpowiedzialności za treści oraz strategie dotyczące ochrony danych zewnętrznych stron internetowych. Odnośniki czy hiperłącza prowadzące do innych oferentów nie oznaczają, że Firma Andrzej Borkowski ma jakikolwiek wpływ na treści znajdujące się tam lub czyni je własnymi. Firma Andrzej Borkowski nie ponosi odpowiedzialności za te treści, a także nie odpowiada za niezgodne z prawem, błędne lub niekompletne treści oraz szkody spowodowane korzystaniem z nich.

BEZPIECZEŃSTWO

Firma Andrzej Borkowski przedsięwzięła zaradcze środki techniczne i organizacyjne, mające na celu zabezpieczenie zapisywanych przez nas danych pracowników, użytkowników i dostawców, na wypadek przypadkowych lub umyślnych manipulacji tymi danymi, ich utraty, zniszczenia lub dostępu do nich osób nieuprawnionych. Stosowane przez Firmę Andrzej Borkowski środki bezpieczeństwa są stale optymalizowanie zgodnie z rozwojem technologicznym.